Bakonysárkányban az angol mint második idegen nyelv bevezetését a szülők és a gyerekek igényei tették szükségessé. Tanulóink járatosak a nyelvtanulási technikák alkalmazásában, hiszen a német nyelvet minden évfolyamon heti 5 órában tanulják.

Iskolánk nyelvi választékának bővítése 2012-től valósult meg. Ekkor szereztem angol nyelvi tanítói végzettséget az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, ahol kompetencia alapú angol nyelvi képzésen vehettem részt.

A 2014/15-ös tanévben heti két órában, választható foglalkozás keretében tanulhattak angolt a tehetséges diákok alsó és felső tagozaton. A tananyagot a csoport nyelvi szintjéhez, korosztályához és sajátos igényeihez (pl.: továbbtanulás) igazodva választottam ki. Fontos szempont volt ezen kívül a kompetencia alapú oktatás, aminek iskolánkban más tantárgyak terén is hagyománya van. Tankönyveink, a Happy Street és a Project 3rd Edition tankönyvsorozatok szem előtt tartják ezeket a szempontokat, emiatt esett rájuk a választás. Az összeállított tanmenet a fejlesztendő képességekből, készségekből indul ki. Tanulóközpontú ismeretátadásra törekszünk: középpontban a cselekvés és az ismeretek gyakorlati alkalmazása és a kommunikáció áll.

Az iskola jó felszereltsége lehetővé teszi az IKT-s eszközök rendszeres alkalmazását a szakkörökön is. Mivel a tankönyveinkhez interaktív tananyag is tartozik, az interaktív tábla használata rendszeres az órákon: nyelvtani gyakorlásra, hallott szöveg feldolgozására, interkulturális információk gyűjtésére, projektmunkához és játékhoz használjuk.

Rendszeresen alkalmazunk kooperatív tanulási formákat. Ezek egyrészt az tanulási készségek fejlesztése miatt tartom fontosnak, másrészt a csoportdinamika növelésére, hiszen ezek a csoportok nem azonos osztályba járó tanulókból tevődnek össze.

Differenciálással lehetőség van az egyéni haladási ütem biztosítására (segítve később csatlakozók, más iskolákból érkezett tanulók felzárkózását), valamint egyéni igények kielégítésére (továbbtanulás miatti elvárások). Évente két projekt kerül megvalósításra. Az idei tanévben a felsősök a faluról készítettek Power Point prezentációt, az alsósok pedig mozgásos szókincsjátékokkal ismételték az idei tananyagot. A projektek növelik a tanulói önállóságot és hozzájárulnak az angol foglalkozások módszertani sokszínűségéhez.

Bízom benne, hogy az angol nyelv kompetencia alapú oktatása által sikerül kielégíteni a folyamatosan bővülő társadalmi igényeket.

 

 

ang

 

 

Szabó Magdolna