A NEMZETISÉGI OKTATÁSSAL ÉS NEVELÉSSEL PEDAGÓGIAI PROGRAMUNK XIII. FEJEZETE FOGLALKOZIK

 

A nemzetiségi oktatás a magyar közoktatási rendszer szerves része. Célja és feladata megegyezik a többségi oktatáséval. Sajátossága, hogy intézményi feltételek között biztosítja a nemzetiségi nyelv tanulását, a nemzetiségi történelem, kultúra megismerését, a hagyományőrzést és – teremtést, az önismeret kialakítását, a nemzetiségi jogok megismerését és gyakorlását.

Segíti a nemzetiségi kultúrát hordozó csoport tagját, hogy megőrizze identitását, hogy vállalhassa és megmutathassa annak értékeit.

 1. Nemzetiségi oktatás céljai:

 • a tanulók ismerjék meg, használják őseik nyelvét, azok kultúráját, ápolják hagyományaikat,

 • a nevelésen keresztül erősödjön a tanulók identitástudata,

 • a nyelv tanulása bővítse általános műveltségüket, nyerjenek betekintést a német nyelvű országok, a Magyarországon élő németek kultúrájába, történelmébe,

 • a tanulók legyenek képesek a mindennapi élet szituációiban német nyelvi kommunikációra mind szóban, mind írásban, jussanak minden területen megalapozott tudás birtokába.

 2. Legfontosabb feladataink:

 • A német nemzetiségi nyelv művelt köznyelvi szinten történő elsajátításának elősegítése.

 • A szokások és hagyományok megismertetése és ápolása.

 • A történelem, az anyanyelvi kultúra oktatása.

 • Az anyaország életének, kultúrájának megismertetése.

 • A nemzetiség nyelve, tárgyi és szellemi kultúrájának tudatossá tétele.

 3. Személyi feltételek:

Iskolánkban három pedagógus vesz részt a nemzetiségi oktatásban. Ők tanítják a nemzetiségi nyelvet és irodalmat. Végzettségük a törvényi előírásoknak megfelelő: nezetiségi tanító és/vagy német tanári diplomával rendelkeznek.

 4. Tárgyi feltételek:

A német nemzetiségi oktatáshoz a tankönyveken és munkatankönyveken kívül szótárakat, oktató és interaktív CD-ROM-okat használunk. Rendelkezésünkre állnak továbbá nyelvi tablók, német nyelvű folyóiratok, könyvek. A honismeret oktatásának kiváló színtere a kétkultúrájú alkotópadlás, magyar és német nyelvű állandó településtörténeti kiállításával, tankonyhájával, fafaragó és fazekas műhelyével.

Iskolai könyvtárunkban minden tanuló hozzájuthat a kétnyelvű, településtörténeti kiadványunkhoz.

 5. A helyben élő nemzetiség kultúrájának, hagyományainak megismerése:

A településeken élő nemzetiségi kultúra megismerését segíti a német honismerete helyi tanterve, a hagyományőrző és tánc foglalkozások, valamint egyéb (tanórán kívüli) tevékenységek.

 • A diákok részvételével működő néptánccsoportjaink nemzetiségi táncai.

 • Az iskola napközis foglalkozásain, valamint a tanórákon (ének, magyar irodalom (dráma), technika, rajz) a német népi gyermekjátékok megismertetése.

 • Nagyobb ünnepek (karácsony, húsvét, német nap) kapcsán ismert népszokások felelevenítése.

 • Iskolánk pedagógusai által összeállított és az iskola, valamint a Bakonysárkányi Német Kisebbségi Önkormányzat által kiadott – két nyelvű - helyi nemzetiségi történeti könyv tanulmányozása.

 • A település „német sírjairól” készült kiadvány tanulmányozása, gót betűs sírok felkeresése.

 • „Generációk együttműködése” elnevezésű program fenntartása, a nemzetiségi hagyományok idősek általi közvetítése.

 • Iskola- és településtörténeti állandó kiállításunk gondozása, bővítése.

 • „Sárkányhang” című helyi újság és az iskolai honlap német nyelvű rovatainak szerkesztése, cikkek megjelentetése és tanulmányozása.

 • Népi kismesterségek elemeinek elsajátítása a kétkultúrájú alkotópadláson (fafaragás, agyagozás, mézeskalács, kvircedli, macskapracli, „nuss-stangli” készítése …)

 • Mesemondóversenyen a környékünkről gyűjtött mesék bemutatása, előadása.

 6. Nemzetiség kultúrájának megismerését segítő programok:

 • Német nyelvű színház előadásainak látogatása (Deutsche Bühne).

 • Német nyelvű előadók meghívása iskolánkba, vagy a Faluházba.

 • Látogatás a magyarországi németség múzeumába, Tatára. A múzeumban élethű enteriőrökben jellegzetes festett bútorok, textíliák, területenként változó viseletek adnak képet a német népcsoport kultúrájáról.

 • A pápai kékfestőműhely megtekintése.

 • Márton-napi rendezvények

 • Betekintés a térség településeinek kisebbségi kultúrájába (Bakonyi Amatőr Népművészeti Fesztivál: népzene, népdal, néptánc kategóriák)

 • Német nemzetiségi nap szervezésével a móri, a pusztavámi és Komárom-Esztergom megyei sváb népviseletek és népszokások megismerése.

 • Népi kismesterségek megismerése a kétkultúrájú alkotópadláson és játszóházakban:

 • „Sváb” sütemények készítése

 • Agyagozás

 • Fafaragás

 • Csuhé- és szalmafonás

 • Gyertyaöntés.

Látogatások az anyaországba nyelvgyakorlás és a földrajzi környezet megismerése céljából (Németország, Ausztria).

Az utazás során a következő témakörök beszéd gyakoroltatása valósul meg:

 • Kapcsolatfelvétel levélben, e-mailen és telefonon

 • Bemutatkozás

 • Iskolánk, településeink bemutatása

 • Németország és Ausztria földrajza, történelme

 • A német, osztrák irodalom nagyjai, zeneszerzők

 • A német, osztrák iskolarendszer

 • Étkezés, napirend

 • A meglévő nyelvtudás folyamatos, hosszabb idejű használata

 • Élménybeszámolók, tudósítások a Sárkányhang című helyi lapba, a Neue Zeitung újságba és a Deutscher Kalender kiadványba

 

A település rendezvényein a tanult dalok, táncok, zenedarabok bemutatása. Az iskola hagyományos rendezvényeinek (mesemondó és szavalóverseny, karácsonyi, húsvéti készülődés, farsangi maszkabál, egészségnapok) programjaiba a nemzetiségi szokások (az öltözködés, az étkezés) beillesztése.

 

A német nemzetiségi hagyományok ápolásához hozzájárulhat a témahéten, illetve projekt keretében feldolgozott téma, probléma.

 

A teljes pedagógiai program elérhető itt…

 

AZ ÓRASZÁMOKAT, TANAGYAGOT ÉS KÖVETELMÉNYEKET HELYI TANTERVÜNK ÉS ANNAK MELLÉKLETEI HATÁROZZÁK MEG

 

Heti óraszámok, nemzetiségi nyelv és irodalom:

1.o: 5 óra

2.o: 5 óra

3.o: 5 óra

4.o: 5 óra  (2016 szeptemberétől)

5.o: 5 óra

6.o: 5 óra

7.o: 5 óra

8.o: 5 óra (2016 szeptemberétől)

Honismeret német nyelven:

1.o: 1 óra

2.o: 1 óra

3.o: 1 óra

4.o: 1 óra (2016 szeptemberétől)

5.o: 1 óra

6.o: 1 óra

7.o: 1 óra

8.o: 1 óra (2016 szeptemberétől)